མི་རིགས་འདྲེས་མའི་བོད་མི་དང་ བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས།

མི་རིགས་འདྲེས་མའི་བོད་མི་དང་ བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས། བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་པའི་བོད་རིགས་ཀྱི་གྲངས་འབོར་དེ་ཙམ་ཆེན་པོ་མེད་ཀྱང་ ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་དུས་རིང་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ནང་ཁ་ཐོར་གནས་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མི་རིགས་གཞན་དང་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ…

March 26, 2014

Shapaley – Made in Tibet (Source: https://www.youtube.com/)

March 23, 2014

Pema Yoko. verbal words. tibetan thought. (Source: https://www.youtube.com/)

March 22, 2014